facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Opłaty egzaminacyjne

Ostatnia aktualizacja: Środa, 27.05, 11:36

 

Kategoria Egzamin Teoretyczny Egzamin Praktyczny Razem
AM


30 PLN


140 PLN 


170 PLN
A1, A2, A
30 PLN

180 PLN

210 PLN
B
30 PLN

140 PLN

170 PLN
B1, C1, D1, T
30 PLN 

170 PLN 

200 PLN
C, D
30 PLN

200 PLN
230 PLN
B+E -
200 PLN

200 PLN
B 96 -


170 PLN


170 PLN
C1+E
C+E
D1+E
D+E
- 245 PLN 245 PLN

PT

30 PLN 125 PLN

155 PLN

 Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości  opłat  za przeprowadzenie  egzaminu  państwowego  oraz  stawek  wynagrodzenia  związanych
z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78 z 2013 r. z późn. zm.)

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem:

"§ 3a1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

    1)   zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego
        przeprowadzanego w innym terminie albo

    2)   zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

2. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:

    1)   zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo

    2)   zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

3. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.".