facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A
word.elblag.pl / aktualności

word.elblag.pl / aktualnościOchrona danych osobowych

Dodano: Czwartek, 24.05, 10:13
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Skrzydlata 1.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.

3.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym:

o    Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1260         z późn. zm);

o    Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz.978,         z późn. zm.);

4.   Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.

5.   Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędnym dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.

6.   Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

7.   Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.   Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,    a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.

9.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.   W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Skrzydlata 1.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia.

3.    Podanie danych osobowych (w zależności od rodzaju szkolenia), w zakresie wymaganym w szczególności:

o    Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1260         z późn. zm);

o    Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz.978,         z późn. zm.);

o    Ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2200            z późn. zm.);

o    Ustawa z dnia 8 września 2006  roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz. U.          z 2017 r. poz.2195,z późn. zm.);

o    Uchwała Nr XXVII/763/2013 r. Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w celu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

o    Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (j.t. Dz. U. 2018 poz. 169)

jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający    z przepisów prawa dobrowolne.

4.   Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędnym dla realizacji czynności procesu szkolenia.

5.   Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

6.   Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7.   Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia  i usunięcia,    a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.

8.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.      W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w badaniach psychologicznych.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Skrzydlata 1.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań psychologicznych .

3.    Podanie danych osobowych (w zależności od rodzaju badania), w zakresie wymaganym       w szczególności:

o    Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1260         z późn. zm);

o    Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz.978,         z późn. zm.);

o    Ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2200            z późn. zm.);

o    Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz.U. 2017, poz. 1839),

o    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2018 poz. 23),

o    Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2213);

o    Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1184).

jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający    z przepisów prawa dobrowolne.

4.   Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędnym dla realizacji czynności przeprowadzenia badań.

5.   Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

6.   Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7.   Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia  i usunięcia,    a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.

8.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.      W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.