facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Egzaminowanie

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 11.06, 11:35

Dział Obsługi Egzaminów:

ZAPISY NA EGZAMIN → tel. (55) 233 40 50

ZAPISY NA EGZAMIN ON-LINE

Przyjmowanie interesantów oraz zapisy telefoniczne na egzamin: godz. 8.00 - 16.00 

Przesyłanie dokumentów zapisy@word.elblag.pl


Wymagane dokumenty

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny na wszystkie kat. A

Opłaty

Plac manewrowy - Przygotowanie do jazdy

Jazda wyznaczonym pasem ruchu

Ruszanie na wzniesieniu

Po egzaminie

Pojazdy egzaminacyjne

 

Ważne komunikaty:

I.   Od 1 stycznia 2014 r. informacje statystyczne w sprawie zdawalności  na egzaminach państwowych kandydatów na kierowców udzielane będą na pisemny wniosek Ośrodka Szkolenia Kierowców. WORD w Elblągu powyższe dane będzie przekazywał tylko w formie elektronicznej na adres e-mail, podany przez zainteresowany OSK.

II.  W ramach jednolitego systemu teleinformatycznego od dnia 29.05.2013 r. WORD w Elblągu jest obsługiwany przez PWPW Warszawa z dostępem do PKK.

III. W związku z licznymi wystąpieniami z prośbą o zmianę terminu egzaminu na prawo jazdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu uprzejmie informuje,  że  zgodnie  z  obowiązującym  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury /Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206/ §11 ust:

4. Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu.

6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu,  o którym mowa w ust. 4.

W związku z powyższym informujemy, iż:

- wniosek w formie pisemnej winien być złożony w sekretariacie Ośrodka,

- wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariat@word.elblag.pl,

- o podjętej  decyzji o zmianie pierwotnie wyznaczonego terminu osoba zainteresowana zostanie poinformowana telefonicznie lub na adres e-mail,

 - wnioski złożone bez zachowania terminów i zasad określonych w powyższym komunikacie nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                                                                                                                                        Elbląg, dnia 24.07.2019 r.