facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Wymagane dokumenty

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 08.12, 13:25

         WYMAGANE DOKUMENTY TO:  

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę /PKK /
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
     Opłatę należy wnieść na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
     82-300 Elbląg ul. Skrzydlata 1
   
         Nr konta 10144010390000000001006867

   
 • numer PESEL


  DODATKOWO DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH:  
 • pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu
 • pisemny wniosek o udział w egzaminie, egzaminatora , który wyznaczony przez Dyrektora nadzoruje egzamin
 • pisemny wniosek o egzamin z automatyczną skrzynią biegów
 • pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego na pojeździe OSK
 • upoważnienie jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika 

 do pobrania na podstronie: http://word.elblag.pl/2-strona,egzaminowanie.html

 

Szczegółowe zasady określa poniżej cytowane rozporządzenie: 

/Wyciąg z rozporządzenia/
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016. Poz. 232 ze zm.)

(*Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami)

 § 10. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy*, oraz składa odpowiednio:

1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin; 

            nr konta WORD ELBLĄG: Bank Pekao S.A. nr 10 1440 1039 0000 0000 0100 6867

 2) wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;

3) wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z podaniem imienia i nazwiska
    oraz numeru instruktora;

4) kopię świadectwa kwalifkacji wstępnej, jeżeli osoba jest egzaminowana w zakresie prawa
    jazdy kat. C lub D i nie spełnia kryterium wiekowego;

§ 11. 1. Ośrodek egzaminowania:

1)      na podstawie informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przez właściwy organ do wydania prawa jazdy lub pozwolenia wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców - jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;

2)      przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych,

3) wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu
   państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów
  i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego
wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W razie wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych
    dokumentach ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego
    prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej
    egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie,
    ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu
    opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.

4. Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem
   państwowym poinformaować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na
   egzamin w wyznaczonym terminie.

5. Wprzypadku, októrym mowa w ust. 4, ośrodek egzamonowania wyznaczy nowy termin egzaminu.

6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu
    terminu, o któym mowa w ust. 4.