facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kurs dla kandydatów na instruktorów

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 18.03, 11:57

Kurs dla kandydatów na instruktorów

w zakresie kat. A, B, B+E

Uwaga PROMOCJA!   - 400 zł        Nowa cena 3800  3.400 zł!

Dodatkowo!
W ramach tego samego szkolenia druga kategoria za 1.600 zł!
Nowa cena 1.500 zł! (dotyczy kat. A i B+E)

      Ø  Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń – przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

§  zgłoszenie się w dziale szkoleń pok. Nr 15 /I piętro/,

§  posiadane prawo jazdy:

  - kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się  uzyskanie
    uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii,

 - kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy osób ubiegających się  uzyskanie
    uprawnień instruktora w zakresie tej kategorii.

Ø  Wymagane dokumenty

- kurs podstawowy:

§  Dowód wpłaty za szkolenie,

§  Kserokopia świadectwa szkolnego,

§  Kserokopia prawa jazdy,

§  Orzeczenie lekarskie  (lekarz uprawniony do badań kierowców)

§  Orzeczenie psychologiczne

§  Zapytanie o karalność wg Art. 33 ust. 1 pkt. 8. n/w Ustawy

- kurs uzupełniajacy:

§  Dowód wpłaty za szkolenie,

§  zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego,

§  Kserokopia prawa jazdy kat. B+E, co najmniej przez okres roku oraz

§  co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B.
 

Ø  Cel szkolenia:

    Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy
    do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców i kierowców

Ø  Podstawa prawna:     

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (DZ. U. z 2014 r. poz. 600).

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  4 marca 2016 r.
    w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
    instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

Ø  Program kursu:

TABELA Nr 1

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1.

Psychologia

10

 -

2.

Metodyka nauczania

50

 -

3.

Prawo o ruchu drogowym

30

 -

4.

Technika kierowania pojazdem
i obsługa pojazdu

18

 -

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

 -

6.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

 -

7.

Technika i taktyka jazdy

2

5

8.

Praktyka instruktorska

4

50*

                        Razem

130

55*

* + dodatkowa liczba godzin zajęć odpowiednia do zakresu szkolenia kandydata określona w tabeli Nr 2

 

TABELA Nr 2

Kat. A

10 h

Kat. B, B + E,

30 h

 

Ø   Czas trwania kursu:

§  Całość  szkolenia  zorganizowane jest w formie 3 – miesięcznego kursu

§  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 900 – 1500

Ø  Koszt kursu: 

     3800  3.400 zł!

Ø  Egzamin końcowy przeprowadzony jest przez komisję wg regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora WORD.

Po  uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie.

Zaświadczenie wydaje Dyrektor WORD w Elblągu.

Opłata za egzamin wliczona jest w koszt kursu.

Ø  Egzamin państwowy przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę,   wg zasad określonych w  Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (  Dz. U. poz. 93 z 2013 r.).