facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona BRD - Regulamin i Program Nieodpłatnych zajęć dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 12.08, 11:48

  REGULAMIN
nieodpłatnych zajęć dla osób ubiegających się o  wydanie karty rowerowej

 1.Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu prowadzi nieodpłatne zajęcia dla osób ubiegających się o  wydanie karty rowerowej.

2.Zajęcia, których mowa w punkcie 1, odbywać się mogą na podstawie:

   1) indywidualnych zgłoszeń od osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie kart rowerowej,

   2) podpisanego ze Szkołą podstawową porozumienia oraz  pisemnego zgłoszenia przez szkołę grupy uczniów, przesłanego na adres WORD ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg lub adres e-mail: sekretariat@word.elblag.pl.

3.Zajęcia, których mowa w pkt. 1, składają się z następujących części:
   1) zajęcia teoretyczne – z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych,

   2) zajęcia praktyczne – z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności  jazdy rowerem na placu manewrowym,

   3) sprawdzenie niezbędnych umiejętności do kierowania rowerem,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).

4.Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową odbywa się na terenie WORD w obecności nauczyciela szkoły, rodzica lub opiekuna.

5.Zajęcia, których mowa w pkt. 1, prowadzi osoba wyznaczona przez Dyrektora WORD w Elblągu, spełniająca wymogi określone w Art. 65 ust. 1 Ustawy o z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

6.Terminy zajęć ustalane są w zależności od ilości zgłoszeń indywidualnych osób chętnych lub szkoły. WORD w Elblągu zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku małej ilości zainteresowanych lub ze względów organizacyjnych uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia.

7.Zajęcia odbywać się będą w 10 osobowej grupie uczniów, na terenie WORD w Elblągu.

8.Warunkiem przystąpienia  do zajęć i egzaminu jest:

    1) ukończenie przez kandydata 10 lat,

    2) przedłożenie pisemnej zgody rodziców na przystąpienie do szkolenia i egzaminu,

    3) wykazanie się niezbędnymi umiejętnościami do kierowania rowerem.

9.WORD w Elblągu wpisuje szkolone osoby do dziennika przeprowadzonych zajęć.

10.Przeprowadzenie poszczególnych zajęć jest potwierdzone  w dzienniku przeprowadzonych zajęć, każdorazowo po ich zakończeniu, przez osobę, o której mowa w pkt. 5.

11.Dziennik przeprowadzonych zajęć zawiera:

     1) imię oraz nazwisko osoby szkolonej,

     2) numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku osoby szkolonej nieposiadającej numeru PESEL

     3) wykaz zajęć,

     4) listę obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach,

     5) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

     6) serię i numer wydanej karty rowerowej.

12.Dziennik przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu.

13.Łączny czas trwania zajęć wynosi 9 godzin, w tym:

    1) zajęcia teoretyczne – 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych.

    2) zajęcia praktyczne – 2 godziny.

14.Sprawdzenie niezbędnych umiejętności do kierowania rowerem, o których mowa w pkt. 3.3), jest zorganizowane przez dyrektora WORD w Elblągu w formie egzaminu w zakresie karty rowerowej.

15.Egzamin przeprowadza się dla osób szkolonych, które odbyły szkolenie teoretyczne  i praktyczne, o którym mowa w pkt. 3.1) i 2) oraz, które ukończyły wymagany przepisami ustawowy wiek, w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć.

16.Egzamin składa się z części:

     1) teoretycznej – przeprowadzonej w sali szkoleniowej,

     2) praktycznej – przeprowadzonej na placu manewrowym.

17.Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w formie pisemnego testu, składającego się z 25 pytań, czas trwania części teoretycznej wynosi 35 minut.

18.Część teoretyczna egzaminu polega na wybraniu jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi, wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.  

19.Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.

20.Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu.

21.Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.

22.W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego.

23.Czas trwania egzaminu wynosi 10 min, wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykona 90 % manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

24.Podczas przeprowadzania części teoretycznej egzaminu w sali egzaminacyjnej i części praktycznej na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, osoba prowadząca egzamin, opiekun lub rodzice. Osoby te nie powinny ingerować     w przebieg egzaminu.

25.Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, WORD w Elblągu wyznacza kolejną datę egzaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

26.Jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu oraz negatywny z części praktycznej egzaminu, WORD w Elblągu wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.

27.Pozytywny wynik egzaminu, o którym mowa w pkt. 15 uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

28.Jeżeli wynik egzaminu, o którym mowa w punkcie 15 jest pozytywny, dyrektor WORD w Elblągu wydaje osobie, o której mowa w pkt. 26 kartę rowerową, której wzór określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki      Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie  uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).

29.WORD w Elblągu prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych, który zawiera następujące dane posiadacza kart rowerowej:

     1) imię oraz nazwisko osoby szkolonej,

     2) numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku osoby szkolonej nieposiadającej numeru PESEL

     3) numer i serię druku karty rowerowej.

30.Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).

31.Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2013 r.

 PROGRAM1
zajęć dla osób ubiegających się o  wydanie karty rowerowej

 

 

Lp.

  

Zagadnienia i treści nauczania

 

 Metoda

 

Czas trwania

 I.                   Zajęcia teoretyczne – 6 h

 

1.

 Bezpieczeństwo pieszych:

Zasady obowiązujące pieszych w różnych miejscach i sytuacjach.

 

 

Wykład

 

 

0,5 h

 

2.

1.Rowerzysta na drodze publicznej:

Warunki dopuszczenia rowerzysty do ruchu drogowego:|
– ukończone 10 lat,
– uzyskanie zgody rodziców,
– znajomość zasad ruchu drogowego,
|– opanowanie techniki jazdy,
– uzyskanie karty rowerowej.  

2.Bezpieczeństwo rowerzysty: 

Rowerzysta – wygodny strój i obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych oraz właściwe wyposażenie: kask, rękawice, kamizelka i inne elementy odblaskowe.

Rower – obowiązkowe wyposażenie mające istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy: oświetlenie, sprawne hamulce, sprawny sygnał dźwiękowy.

 3.Kultura na drodze: 

Regulacje normujące życie społeczne: unikanie zachowań agresywnych, tolerancja, życzliwość, empatia. 

 

 

 

Wykład

 

 

 

 

1 h

 

3.

1.Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem:

 Analiza przykładowych sytuacji, w których ma zastosowanie hierarchia ważności dyspozycji: poleceń, sygnałów, znaków i obowiązujących przepisów w odniesieniu do kierujących pojazdami i pieszych. 

2.Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa:

Zasady: ruchu prawostronnego, ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności; wykorzystanie śluzy rowerowej. 

3.Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów:

Rodzaje sygnałów i znaków drogowych i ich analiza w odniesieniu do konkretnych sytuacji w ruchu drogowym.

 

 

 

Wykład

 

 

 

 

1,5 h

 

4.

 1.Zagrożenia w ruchu drogowym:

 Analiza różnych sytuacji wynikających z niewłaściwego zachowania rowerzysty w ruchu drogowym. Przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów.

 2.Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach:

 Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach: równorzędnych, z drogą z pierwszeństwem, o ruchu okrężnym, o ruchu kierowanym.

3.Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym:

Sygnały pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Sposoby sygnalizowania planowanych manewrów, np. skrętu w lewo lub w prawo, zmiany pasa ruchu, zawracania, włączania się do ruchu, cofania.

4.Bezpieczna prędkość:

Droga zatrzymania w zależności od warunków, w jakich porusza się pojazd, i jego prędkości.

 5.Wycieczki rowerowe:

Zasady obowiązujące rowerzystów jadących w grupie: dozwolona liczba rowerzystów, zachowanie bezpiecznej odległości, dostosowanie tempa jazdy do najsłabszego członka grupy, zasady ruchu drogowego. Bezpieczne przewożenie bagażu na rowerze – rozłożenie bagażu i jego umocowanie.

 6.Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów:

Przekazanie informacji na temat niebezpieczeństw wynikających z poruszania się po drodze dla rowerów oraz zasad obowiązujących.

 

 

 

Wykład

 

 

 

2 h

 

5.

 Postępowanie w razie wypadku:

 Przekazywanie informacji o wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy, numery alarmowe, treści przekazywanych informacji.

 

Pokaz

 

 

1 h

 II.                Zajęcia praktyczne – 2 h

 

1.

 1.Konserwacja i obsługa roweru:

 Konserwacja roweru: usuwanie brudu, ustawianie siodełka, kierownicy i świateł, sprawdzanie stanu ogumienia, łańcucha i hamulców.

2.Technika jazdy rowerem:

Doskonalenie umiejętności: wsiadania i ruszania, jazdy na wprost, jazdy po łuku, jazdy z trzymaniem kierownicy jedną ręką, hamowania i zatrzymania.

3.Manewry:

Zdobywanie umiejętności: włączania się do ruchu, skręcania w prawo, skręcania w lewo, zawracania, wymijania, omijania, wyprzedzania, zatrzymywania, w tym zatrzymania z wykorzystaniem śluzy rowerowej.

 

 

Pokaz

Jazda na rowerze

 

 

2 h

 

 

 III.             Sprawdzenie niezbędnych umiejętności

1.

Egzamin teoretyczny

Test pisemny

 

35 min

 

2.

Egzamin praktyczny

Jazda na rowerze

10 min

  ---------------
1.Opracowano na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).