facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona BRD - Wzór porozumienia między Szkołą Podstawową a WORD w Elblągu w sprawie zasad nieodpłatnego uczestnictwa uczniów szkoły podstawowej w zajęciach organizowanych przez WORD w Elblągu dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 05.05, 14:37

POROZUMIENIE 
Nr …….

  zawarte w dniu ………….. w  Elblągu  pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu zwanym dalej WORD, z siedzibą w Elblągu przy ul. Skrzydlatej 1, reprezentowanym  przez Dyrektora Zbigniewa Lichuszewskiego,
a Szkołą Podstawową nr ……………w …… zwaną dalej Szkołą, reprezentowaną przez Dyrektora …………….

  §1 Przedmiot porozumienia 

1.Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad nieodpłatnego uczestnictwa    uczniów  Szkoły …………w zajęciach organizowanych przez WORD dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, zgodnie z Art. 41 ust.3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

2.Zajęcia, o których mowa w ust. 1 składają się z następujących części:
   1) zajęcia teoretyczne –z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych – 6 h,
   2) zajęcia praktyczne – z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności  jazdy rowerem na placu manewrowym – 2 h,
   3) sprawdzenie niezbędnych umiejętności do kierowania rowerem,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).

  § 2. Organizacja zajęć 

1.Zajęcia, których mowa w §  1 ust. 5, zorganizowane będą na podstawie pisemnego zgłoszenia przez szkołę grupy uczniów przesłanego na adres WORD ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg lub adres e-mail: sekretariat@word.elblag.pl.

2.Pisemne zgłoszenie powinno zawierać następujące dane ucznia podlegającego szkoleniu, niezbędne do wydania karty rowerowej:
   a) nazwisko i imiona,
   b) data urodzenia i numer PESEL,
   c) adres zamieszkania,
   d) przed wydaniem karty rowerowej uczeń dostarcza do WORD w Elblągu fotografię
      o wymiarach 45mm × 35 mm.

3.Zajęcia odbywać się będą w min. 10 osobowej grupie uczniów, na terenie WORD w Elblągu.

4.Terminy zajęć ustalane będą w zależności od potrzeb i możliwości szkoły i WORD w Elblągu. WORD w Elblągu zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku małej ilości zainteresowanych lub ze względów organizacyjnych uniemożliwiających    przeprowadzenie szkolenia.

5.Łączny czas trwania zajęć wynosi 8 h, realizowanych w ciągu dwóch dni. W okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć przeprowadza się egzamin.

6. Warunkiem przystąpienia  ucznia do zajęć i egzaminu jest:
    1) ukończenie przez kandydata 10 lat,
    2) przedłożenie pisemnej zgody rodziców na przystąpienie do szkolenia i egzaminu,
    3) wykazanie się niezbędnymi umiejętnościami do kierowania rowerem.

7.Sprawdzenie umiejętności odbywa się na terenie WORD w obecności nauczyciela szkoły, rodzica lub opiekuna, którego wyznacza dyrektor szkoły w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt.1.

   § 3 Postanowienia końcowe 

1.Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Podpisując niniejsze porozumienie Dyrektor Szkoły oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin i Program zajęć, które są integralną częścią niniejszego porozumienia i które zostały wręczone szkole przy podpisaniu niniejszej umowy.

3.Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, sporządzonego w formie pisemnej.

4.Zmiany warunków porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu.

5.W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

             Dyrektor Szkoły                                           Dyrektor WORD