facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona BRD - Zbiór przepisów dotyczących uzyskiwania Karty Rowerowej

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 12.08, 11:28

Zbiór przepisów dotyczących Karty Rowerowej

USTAWAz dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami

Rozdział 2
Osoby uprawnione do kierowania pojazdami

Art. 7.
1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:

    2) rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;

Art. 8.
1.Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
   10) 10 lat – dla roweru;

Rozdział 3
Wydawanie praw jazdy

Art. 17.
1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niewymienionej w pkt. 1.

2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Art. 18.
5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.

Rozdział 7
Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41.
1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 2 lit. B ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o których mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.

Art. 42.
1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;
2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;
3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4) wzór karty rowerowej.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
2) potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;
3) specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu;
4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.

Rozdział 9
Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych

Art. 49.
5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41.

Rozdział 10
Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji

Art. 65.
1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor.

2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Rozdział 11
Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji

Art. 73.
1. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową sprawuje właściwy organ nadzoru odpowiednio do miejsca, w którym jest ono wykonywane.

2. Przedstawiciel organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w ramach prowadzonego nadzoru jest obowiązany:
1) rozpatrywać skargi;
2) prowadzić kontrole w zakresie warunków, przebiegu i sposobu sprawdzenia umiejętności;
3) podejmować działania w celu niezwłocznego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Rozporządzenie MTBiGM
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

(Dz. U. z 2013 r. poz.512)

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;
2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;
3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4) wzór karty rowerowej.

§ 12. Egzamin przeprowadza się dla:
1) osób szkolonych, które uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
2) uczniów szkoły podstawowej – którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek.

§ 21. 1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
1) teoretycznej – uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;
2) praktycznej – przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej,     umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.

2. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

3. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

4. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

5. Przepisy § 15 ust. 1–3 oraz § 18–20 stosuje się odpowiednio.

§ 22. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.