facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Formularz rezerwacji sali szkoleniowej

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 20.12, 12:28

Wyciąg z Regulaminu wynajmu sal: 

§3

3.     Ostatecznej rezerwacji należy dokonać osobiście, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej podając:

a. nazwę Sali oraz termin rezerwacji,

b. rodzaj wyposażenia Sali,

c. ewentualne inne uzgodnienia (np. przerwy kawowe),

d. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury oraz

e. oświadczenie, że Organizator zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4.    Umowa wynajmu sal w Ośrodku zawarta zostaje w zwykłej formie poprzez złożenie podpisów przez Strony pod wypełnionym Formularzem zgłoszenia.

5.    Do zawarcia umowy wynajmu sal za pomocą środków komunikacji na odległość:

a. niezbędne jest przesłanie Formularza rezerwacji, i zapoznanie się z Regulaminem
   wynajmu sal. Oba dokumenty umieszczone są na stronie internetowej WORD w Elblągu.

b.uUmowa zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Najemcę wiadomości potwierdzającej
   przyjęcie i dokonanie rezerwacji przez WORD w Elblągu. Wiadomość potwierdzająca
   dokonanie rezerwacji zostanie przekazana Najemcy na adres poczty elektronicznej lub
   faksem na adresy lub numery wskazane w Formularzu rezerwacji.

c. dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy wynajmu sal na odległość jest skuteczne
   i wiąże strony wyłącznie w przypadku otrzymania przez Najemcę wiadomości
   potwierdzającej dokonanie rezerwacji. Brak wiadomości potwierdzającej dokonanie
   rezerwacji w terminie 7 dni od przesłania Formularzu jest równoznaczny z nieprzyjęciem
   rezerwacji z uwagi na brak możliwości jej realizacji przez WORD w Elblągu

d. dla zawarcia umowy za pomocą środków komunikacji na odległość nie są wymagane
   żadne dalsze czynności poza wskazanymi powyżej.

6. Umowa zawarta, w któryś ze sposobów opisanych w niniejszym paragrafie stanowi
   ważne i wiążące zobowiązania stron.

Kontakt:

a-mail: sekretariat@word.elblag.pl

fax: 55 233 05 58
tel. 55 233 05 58 wew. 44