facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Szkolenia kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Ostatnia aktualizacja: Sobota, 12.05, 10:55

Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt.

Ø  Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń -  przyjmujemy zgłoszenia.

Ø  Warunki uczestnictwa:

·        zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·        przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie.

Ø  Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty.

Ø  Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców i konwojentów z przepisami w celu zdobycia kwalifikacji niezbędnych przy transporcie zwierząt.

Ø  Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) z późniejszymi zmianami.

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz. U. z 30 października 2003 r., Nr 185, poz. 1809).

·        Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r.
 w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych  przy transporcie zwierząt (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2004 r., Nr 185, poz. 1514).

·        Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców zatrudnionych przy transporcie zwierząt (Dz. U. z 18 lipca 2005 r. Nr 131, poz. 1098).

Ø  Program kursu:

·        Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie.

·        Dokumenty wymagane przy transporcie zwierząt. Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt.

·        Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

·        Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mające wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odp. Warunków w czasie transportu.

·        Załadunek i rozmieszczanie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku.

·        Zachowanie behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku.

·        Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia zwierząt, wymagane postoje, karmienie i pojenie. Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów.

·        Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu. Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach.

·        Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków.

Ø  Czas trwania kursu:

18 h –  3 dni.

Ø  Koszt kursu:

350 zł.

Ø  Egzamin:

Przeprowadzony w formie testu pisemnego

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Elblągu.

Uczestnicy szkolenia, którzy zdali egzamin otrzymują stosowne zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca zatrudnienia osoby ubiegającej się o potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych przy transporcie zwierząt