facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 10.01, 10:01

Ø Kontakt:    Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58 e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń - I piętro, pok. nr 15

Ø Najbliższe terminy szkoleń –    przyjmujemy zgłoszenia


CENA KURSU rozszerzającego - 1.800 zł

Ø Wymagania w stosunku do kandydatów:
Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego dla  egzaminatorów na prawo jazdy może zostać osoba, która:
1. Posiada co najmniej średnie wykształcenie.
2. Posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku rozszerzenia
    uprawnień, 1 rok na pozostale kategorie,
3. Posiada orzeczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności  
    egzaminatora  oraz  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
    wykonywania czynności egzaminatora
4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
    – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
    – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
    – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,|
    – prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
       działającego środka,
    – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub  
    – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.


Cel kursu kwalifikacyjnego:
Celem odbycia kursu kwalifikacyjnego jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów
do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Rodzaje kursu kwalifikacyjnego:
Kandydat na egzaminatora uczestniczy w kusie kwalifikacyjnym obejmującym zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Przedmiotowy zakres szkolenia:

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia 20 -
b) dydaktyka 20 -
c) technika kierowania i obsługa pojazdu 20 -
2. Przepisy ruchu drogowego 30 -
3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działąjących podobnie do alkoholu
16 -
4. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42 -
5. Praktyka egzaminatorska 4

6 -ust.2 pkt.7 lit. b-d
4 -ust.2 pkt.7 lit. e i f
do 12 -ust.2 pkt.7 lit. g

rozporządzenia

 6.  Technika i taktyka jazdy  2  5
            Liczba godzin łącznie  154  27


Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia:
1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
a. podstawowego - nie mniej niż 154 zajęć teoretycznych i co najmniej 27 godzin zajęć praktycznych,
b. dodatkowego - nie mniej niż 46 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych.
2. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 4-miesięcznego kursu.

Wymagane dokumenty:
1. Dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego.
2. Zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności  egzaminatora. 
4. Prawo jazdy kat. B posiadane przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku.
5. Dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Egzaminy:
1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję wg regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora WORD.
2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na egzaminatora otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie wydaje Dyrektor WORD w Elblągu.
3. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa wniosek do Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego ze wzglądu na miejsce zamieszkania.

Koszt szkolenia: Łącznie z egzaminem końcowym (wewnętrznym): 3.600 zł
(Zaliczkowe wpłaty - w dniu zapisu na szkolenie: 1.000)