facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Szkolenie diagnostów

Ostatnia aktualizacja: Środa, 05.10, 09:04

 Szkolenie  kandydatów na diagnostów i diagnostów.

  Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

      Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

 

  Najbliższe terminy szkoleń: przyjmujemy zgłoszenia
 

         Warunki uczestnictwa:   

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny. 

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się:

1.   wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów  albo

2.     średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany  rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów     albo

3.  wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów    albo

4.      średnie wykształcenie  techniczne  o  specjalności  innej  niż  samochodowa
i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów  lub w  zakładzie  (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Do okresu praktyki, o którym mowa w pkt. 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art.86 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym.

 Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie to następuje na podstawie dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

  Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz przebieg praktyki zawodowej.

  Cel szkolenia:

          – zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie całego programu nauczania,

          – przygotowanie do egzaminu.

  Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
  poz. 1137, z    późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r.
  w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym
  związanych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1836).

  Program kursu:

     Część I - obejmuje szkolenie podstawowe:

Cz. I – szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

Część II - V - obejmuje szkolenie specjalistyczne:

Cz. II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h.

Cz. III – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu  przeznaczonego  do przewozu towarów niebezpiecznych.

Cz. IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowango do zasilania gazem.

Cz. V – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistyczne badania,

c) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

  Czas trwania kursu

         Cz. I    – 54 h - 7dni
         Cz. II      9 h - 2 dni
         Cz. III   – 16 h - 2 dni 
         Cz. IV  – 14 h - 2 dni
         Cz. V   – 24 h - 3 dni

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz  zajęć praktycznych.

  Koszt kursu

Sz. podstawowe      Cz. I –  1.000; zł

Sz. specjalistyczne Cz. II –    300; zł

Sz. specjalistyczne Cz. III –   500; zł

Sz. specjalistyczne Cz. IV –  450; zł

Sz. specjalistyczne Cz. V –   500; zł

  Egzamin

Przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

·         złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego,

·         kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

·         kserokopii dowodu wpłaty za egzamin kwalifikacyjny.

Wszelkie  formalności związane z  przesłaniem dokumentów na  egzaminu załatwia WORD w Elblągu.

Opłata za  egzamin  kwalifikacyjny wynosi 270,00 zł