facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 13.06, 11:39

 Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką

Ø  Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń – przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

- zgłoszenie się w dziale szkoleń,

- oświadczenie o spełnieniu wymogów dobrej reputacji
  (art. 5 ust. 2a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2200 t.j.),  
   w szczególności dotyczy braku prawomocnych wyroków za przestepstwa karne skarbowe lub przestepstwa
   umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności
   dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
   taksówkarza oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania dziłalności gospodarczej
   w zakresie transportu drogowego,

- przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty za  szkolenie na konto WORD w Elblągu:

50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Ø  Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty, prawo jazdy.

Ø  Cel szkolenia:

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Ø  Podstawa prawna:

-art. 6 ust. 3a, 3c ustawy z dnia 6 września 2001  o transporcie drogowym
 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z póżn. zm.),

-Uchwała Nr XXVII/763/2013 r. Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w celu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Ø  Program szkolenia:

  ·  Przepisy prawa miejscowego:

1)  Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób taksówką,

2)  Dodatkowe oznaczenie taksówek przez przedsiębiorców posiadających
     licencje wydane przez Prezydenta Miasta Elbląg.

  · Zagadnienia z topografii miasta Elbląga i okolic w szczególności usytuowanie
   zabytków, bazy noclegowo – gastronomicznej oraz wypoczynkowo - rekreacyjne

  · Przepisy prawa obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej  z
   zarobkowym przewozem osób taksówką:

1)  Przepisy o transporcie drogowym w tym kontrola Inspekcji Transportu
     Drogowego i organu wydającego licencje,

2)  Przepisy prawa przewozowego,

3)  Przepisy o ruchu drogowym/znaki i sygnały, wyposażenie i oznaczenie
     pojazdu używanego jako taksówka, kontrola przez Policję, Straż Miejską.

   · Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ø   Czas trwania szkolenia:

Zajęcia teoretyczne 14 h – 3 dni

Ø  Koszt szkolenia:

400,00 zł

Ø  Egzamin:

-organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu,

-przeprowadza  min. trzyosobowa komisja powołana przez Prezydenta Miasta,

-składa się z dwóch części:

 a) pisemnej trwającej 30 minut i zawierającej 30 pytań jednokrotnego wyboru
    z propozycjami trzech odpowiedzi,

 b) ustnej składającej się z 5 pytań,

-obejmuje znajomość treści z zakresu programu szkolenia,

Przystąpienie do części ustnej uzależnione jest od zaliczenia części pisemnej
 egzaminu.

Nie przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie powoduje utratę opłaty egzaminacyjnej.

W odniesieniu do udokumentowanych przypadków losowych, Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji podejmuje decyzję o ewentualnym zwrocie opłaty.

Ø  Warunkiem zdania egzaminu jest:

1)      udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 25 pytań testowych
w czasie 30 minut,

2)      udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 3 pytania zadane przez członków Komisji.

Wynik negatywny egzaminu powoduje konieczność przystąpienia ponownie do egzaminu, z wniesieniem pełnej opłaty za egzamin.

Ø Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1)      złożenie wniosku  WORD w Elblągu wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia prowadzonego przez uprawnioną jednostkę oraz dowodu uiszczenia opłaty za  egzamin na konto WORD w Elblągu:

50 1440 1039 0000 0000 0994 3145,

2)      osobiste stawienie się na egzamin z ważnym dokumentem tożsamości.

Ø  Koszt egzaminu 100,00 zł